رپورتاز

طراحی گرین وال

طراحی گرین وال گرین وال یا دیوار سبز ( دیوار گیاهی، دیوار زنده، دیوار عمودی) دیواری پوشیده از گیاهان است. این نوع طراحی در سال های اخیر به یک ایده ی جذاب در طراحی دیوار ها تبدیل شده است. زیرا گنجاندن طبیعت زنده در زندگی شهری است. طراحی گرین وال …

توضیحات بیشتر »